Norsk følger under

ECOPHILIA CONFERENCE / Meta.Morf 2022

Curator and moderator, Zane Cerpina, 2022

This conference is about love. About our love for nature. But what is nature really? Except for  some made up ecological dreamscapes? Ecology comes from Greek Oikos, meaning home. But in this age of man-made catastrophes, has our home become unrecognizable and alien?

The doomsday scenarios and environmental apocalypses have become iconic images of nature today. Yet the same bleak visions of the future lure us back to nature. We have this innate desire for a natural condition. As if we need that green, lush, fertile and romantic portrait of a paradise lost. Some wonderful place we once belonged.

Then again, what is nature? Can it really be pure? Pristine? Saved? Or is it, as many experience it; arrogant, fierce, unforgiving and even destructive? And what about man-made nature? Should we embrace it or once for all cancel it? And why do we care so much about the division man versus nature?

Meta.Morf 2022 – Ecophilia Conference explores contemporary forms and manifestations of human affection to nature. The conference investigates what it means to be a real ecophile –a true lover of nature– in our world marked by new technologies, environmental disasters, biotechnological wonders, and blurred borders between the made and the natural.

American biologist Edward O. Wilson defines biophilia as an innate urge to affiliate with other forms of life. To him, our human love for nature is a product of biological evolution. We are dependent on nature and its resources to survive and thrive. Therefore it is only natural to seek close bonds with it. Likewise ecophilia refers to our desire and impulse to connect, merge, and become one with nature. Yet there is no universal understanding of it.

Today we find ourselves in the Anthropocene – a new geological epoch marked by massive human impact on the planet Earth. We no longer roam around the savannah like our ancestors did. More than half of us live in cities with pristine nature at a great distance. Most of us build our image, experience and definition of nature through the optics of digital technologies. With our environment and lifestyle having shifted so profoundly, what exactly do we mean by nature that we so desperately desire to connect to? Desperation is always interesting to examine, and our conference speakers do so by investigating ecophilia from several perspectives, desires and a wide range of creative angles and disciplines.

So what is this nature that we are so attached to? Is it the color green? Is green really as ecological as we like to think? Does nature need rewilding? Or is it the culturally bound concept of nature that has to be revised.

Are technologies expanding or limiting our experiences and understandings of the nonhuman world? Can Artificial Intelligence (AI) help us to build new relationships with nature? Or should we instead genetically modify our own bodies to become better and naturalized ecophiles?

Can one be too much of an ecophile? And what happens when our relationship with nature turns into something sexual – an ecosexual fetish? Do we need to understand the role sexuality plays in our relationship to ecology?

How to move on if our ecophiliac actions feel like outright failures? What to do when you are weighed down by eco-guilt? Are we eco-shamed? And how is our relationship to nature shaped not only by -philia (affection for) but also -phobia (obsessive fear of)?

The Ecophilia Conference critically questions what it truly means to be an ecophile in the age of the Anthropocene.

Let’s pull the green curtain away and get dirty.

 

ECOPHILIA KONFERANSE / Meta.Morf 2022

Kurator and moderator, Zane Cerpina, 2022

Denne konferansen handler om kjærlighet. Om vår kjærlighet til naturen. Men hva er egentlig natur? Bortsett fra noen oppdiktede økologiske drømmelandskap? Økologi kommer fra det greske Oikos, som betyr hjem. Men i denne tiden med menneskeskapte katastrofer, har hjemmet vårt blitt ugjenkjennelig og fremmed?

Dommedagsscenarioene og miljøapokalypsene har blitt ikoniske bilder av naturen i vår tid. Likevel lokker de samme dystre fremtidsvisjonene oss tilbake til naturen. Vi har dette medfødte ønsket om en naturlig tilstand. Som om vi trenger det grønne, frodige, fruktbare og romantiske portrettet av et tapt paradis. Et fantastisk sted vi en gang tilhørte.

Så igjen, hva er natur? Kan den virkelig være ren? Uberørt? Reddet? Eller er den, slik mange opplever den, arrogant, voldsom, uforsonlig og til og med destruktiv? Og hva med menneskeskapt natur? Skal vi omfavne den eller en gang for alle avslutte den? Og hvorfor bryr vi oss så mye om inndelingen menneske versus natur?

Meta.Morf 2022 – Ecophilia-konferansen utforsker moderne former og manifestasjoner av menneskets hengivenhet til naturen. Konferansen undersøker hva det vil si å være en ekte økofil –en ekte naturelsker– i vår verden preget av ny teknologi, miljøkatastrofer, bioteknologiske underverker og uskarpe skillelinjer mellom det fremstilte og det naturlige.

Den amerikanske biologen Edward O. Wilson definerer biofili som en medfødt trang til å knytte seg til andre livsformer. For ham er vår menneskelige kjærlighet til naturen et produkt av biologisk evolusjon. Vi er avhengige av naturen og dens ressurser for å overleve og trives. Derfor er det helt naturlig å søke nære bånd med den. På samme måte viser økofili til vårt ønske og vår impuls til å knytte oss til, smelte sammen med og bli ett med naturen. Likevel er det ingen universell forståelse av den.

I dag befinner vi oss i antropocen – en ny geologisk epoke preget av massiv menneskelig påvirkning på planeten vår. Vi streifer ikke lenger rundt på savannen slik våre forfedre gjorde. Mer enn halvparten av oss bor i byer langt unna uberørt natur. De fleste av oss bygger vårt selvbilde, vår opplevelse og definisjon av naturen gjennom optikken i digitale teknologier. Når miljøet og livsstilen vår har endret seg i så stor grad, hva mener vi egentlig med natur som vi så desperat ønsker å knytte oss til? Desperasjon er alltid interessant å undersøke, og våre konferansedeltakere gjør det ved å undersøke økofili fra flere perspektiver og ønsker og et bredt spekter kreative vinkler og disipliner.

Så hva er denne naturen vi er så knyttet til? Er det fargen grønn? Er grønt virkelig så økologisk som vi liker å tro? Trenger naturen gjenoppretting? Eller er det det kulturelt bundne naturbegrepet som må revideres?

Utvider eller begrenser teknologi våre erfaringer og forståelser av den ikke-menneskelige verden? Kan kunstig intelligens hjelpe oss med å bygge nye relasjoner til naturen? Eller bør vi i stedet genmodifisere vår egen kropp for å bli bedre og naturaliserte økofile?

Kan man være for mye økofil? Og hva skjer når forholdet vårt til naturen blir noe seksuelt – en økoseksuell fetisj? Trenger vi å forstå hvilken rolle seksualitet spiller i vårt forhold til økologi?

Hvordan fortsette hvis våre økofile handlinger føles som direkte fiaskoer? Hva gjør du når du er tynget av øko-skyld? Er vi øko-skammet? Og hvordan er vårt forhold til naturen formet, ikke bare av -fili (kjærlighet for), men også -fobi (tvangsmessig frykt for)?

Ecophilia-konferansen stiller kritiske spørsmål ved hva det virkelig vil si å være en økofil i antropocen-epoken.

La oss ta bort det grønne teppet og skitne oss til.